KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami, terminowo i bez zbędnej zwłoki. Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w przedszkolu regulują w szczególności przepisy:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);
 3. ustawy z  dnia 14 czerwca  1960  –  Kodeks   postępowania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Sprawy przyjmowane są w sekretariacie przedszkola codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00


Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach:

Poniedziałek, środa, piątek – 8.00-16.00
Wtorek, czwartek 8.00 -13.00


Podania, wnioski i pisma można również kierować:

 • korespondencyjnie na adres:
 • Miejskie Przedszkole nr 15
  Ul. Boya-Żeleńskiego
  95-100 Zgierz
 • e-mailem: mp15zgierz@wikom.pl

telefonicznie: 42 716 53 76

Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu nie udziela odpowiedzi na korespondencję,  w tym również otrzymywaną  pocztą  elektroniczną, która  nie spełnia   wymogów   określonych  w  art. 63 § 2 Kodeksu    Postępowania   Administracyjnego   ( Dz.  U.  z  2000r.  Nr 98,  poz. 1071  ze  zm. ).
Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.P.A. treść kierowanej korespondencji (w  tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące:

 • edukacji,  opieki,  wychowania,  kadr,   finansów  –  zgodnie  z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • dokumentacji kancelaryjnej - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacji kadrowej i finansowej – wg odrębnych przepisów.


Sprawy prowadzone przez przedszkole:

 1. Edukacja:
  zapisy do przedszkola – szczegółowy opis sprawy w zakładce Zasady naboru wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  wydawanie  informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, zasięganie informacji o dziecku,
  wydawanie opinii o dziecku,
  dzienniki zajęć przedszkola.
 2. Sprawy administracyjne:
  prowadzenie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego,
  wydawanie decyzji w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
  wydawanie decyzji w sprawie objęcia dziecka indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
  wydawanie decyzji o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
  zawieranie umów w sprawie korzystania z usług przedszkola,
  pobieranie opłat za świadczenia realizowane przez przedszkole,
  wydawanie zaświadczeń,
  usprawiedliwianie nieobecności dziecka,
  wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie,
  uzyskiwanie informacji publicznej,
  przyjmowanie skarg i wniosków – pobierz procedurę
 3. Sprawy kadrowe:
  sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  nabór na wolne stanowiska urzędnicze,
  nabór na wolne stanowiska pedagogiczne i obsługowe,
  wydawanie zaświadczeń pracownikom przedszkola ,
 4. Sprawozdawczość:
  raporty,
  sprawozdania,
  analizy,
 5. Archiwum:
  akta osobowe pracowników,
  dzienniki zajęć przedszkola,
  protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.
 6. Finanse przedszkola:
  sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

Zapisanie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zawieranie umów, wydawanie zaświadczeń, decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, uzyskiwanie informacji publicznej, wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie, wnioski, skargi - dyrektor przedszkola (poniedziałek, środa, piątek – 8.00-16.00, wtorek, czwartek 8.00 -13.00)

Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).

 1. Zapisanie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zawieranie umów, wydawanie zaświadczeń, decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, uzyskiwanie informacji publicznej, wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie, wnioski, skargi - dyrektor przedszkola (poniedziałek, środa, piątek – 8.00-16.00, wtorek, czwartek 8.00 -13.00)
 2. Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku, usprawiedliwianie nieobecności dziecka – nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Finanse przedszkola – główna księgowa

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 15-02-2016
data: 15-02-2016
data: 15-02-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 23-03-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 658