KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Pedagogiczna

 1. W Miejskim Przedszkolu nr 15 w Zgierzu działa Rada Pedagogiczna.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)oraz Statut przedszkola.
  • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
   1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
   2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
   3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
   4. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
   5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
   6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
  • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. organizację pracy przedszkola,
   2. projekt planu finansowego przedszkola;
   3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
   4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Rada pedagogiczna przygotowuje i przedstawia do uchwalenia projekt statutu przedszkola albo jego zmian.
 7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.
 8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Skład Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu
data: 09-10-2018
data: 09-10-2018
data: 09-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 25-11-2014 - Edycja treści
 • 31-10-2013 - Edycja treści
 • 22-09-2012 - Edycja treści
 • 24-02-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 806